Na internetových stránkách jaknaholky.cz jsou nabízeny k prodeji elektronické knihy a video kurzy, PDF dokumenty, video soubory, elektronické služby koncovým zákazníkům podle těchto obchodních podmínek.

Definice

Elektronická kniha/PDF dokument/video kurz – je rozmnoženinou slovesného nebo audiovizuálního autorské díla. Tvoří ji datový soubor, který obsahuje text díla, grafiku, formátování, zvukový záznam a vizuální záznam, případně také prvky zabezpečení obsahu. Elektronickou knihu/PDF dokument/video kurz lze zobrazovat a číst na počítačích, kapesních počítačích nebo mobilních telefonech s programovým vybavením pro příslušný typ datového souboru.

Elektronická služba – je služba ve formě přístupu na web/e-mailová služba/SMS služba, která je poskytována elektronicky.

Portál – je internetová aplikace dostupná na adresách jaknaholky.cz, prostřednictvím které jsou zveřejňovány elektronické knihy nebo video kurzy a jsou nabízeny k zakoupení.

Prodávající – provozovatelem stránek je Oleksandr Lovha, Příborská 517, 190 00 Praha, IČ: 03484289

Kupující – registrovaný i neregistrovaný uživatel portálu, který je fyzickou osobou bez ekonomické činnosti (NEpodnikatel). Produkty/služby neprodáváme právnickým osobám a fyzickým osobám s ekonomickou činností (podnikatelům). Při registraci kupujícího je vytvořen účet uživatele, který může opakovaně používat pro nákup elektronických knih/PDF dokumentů/elektronických služeb/video kurzů. Kupující může využít také nákupu bez registrace s uvedením kontaktní údajů.

Autorská práva

Elektronická kniha/PDF dokument/ video kurz je kopií slovesného autorského díla a její užívání se řídí zákonem 121/2000 Sb. – autorským zákonem.
Prodávající nabízí elektronické knihy/PDF dokumenty/video kurzy k prodeji na základě licenčních ujednání s vykonavateli autorských práv k dílům.
Prodávající nabízí k prodeji také díla volná či své tvorby.

Práva kupujícího

Po zakoupení elektronické knihy/PDF dokumentu/video kurzu je kupující oprávněn ji užívat pro osobní potřebu na různých zařízeních, která lze s odpovídajícím SW používat ke čtení.
Kupující je oprávněn upozornit prodávajícího na porušování autorských práv. Prodávající bude v takovém případě informovat kupujícího o právu prodávajícího užívat příslušné dílo nebo bez zbytečného prodlení ukončí další šíření díla veřejnosti.

Práva prodávajícího

Při porušování obchodních podmínek ze strany kupujícího je prodávající oprávněn zablokovat přístup k elektronické knize/elektronické službě.
Při hrubém porušení obchodních podmínek je prodávající oprávněn zablokovat nebo zrušit uživatelský účet kupujícího a bránit se dle zákonných možností.

Realizace nákupu

Cena
Cena elektronické knihy/PDF dokumentu/video kurzu je stanovena dohodou, kterou kupující akceptuje objednáním.

Cena je vždy stanovena/uvedena v hlavní měně CZK (Kč) jak v nabídce e-shopu i na faktuře. Měna EUR je pouze orientační pro platební údaje. Pokud zaplacená cena je vyšší než uváděná cena v CZK (například platby v měně EUR a následný přepočet na CZK), bude na faktuře upravena cena produktu/služby dle přijaté částky v CZK.

Objednávka
Kupující má možnost vybírat elektronické knihy/PDF dokumenty/služby z nabídky e-shopu a vybrané zařadit do „nákupního košíku“.
Z vybraných elektronických knih/PDF dokumentů/služeb může kupující připravit objednávku, která bude obsahovat seznam elektronických knih/PDF dokumentů/video kurzů a jejich cenu v době realizace objednávky.
Objednávka se považuje za potvrzenou ze strany kupujícího po zvolení způsobu platby. Potvrzením objednávky kupující současně přistupuje na tyto Obchodní podmínky.
Pokud nedojde k zaplacení objednaných knih do 7 dní od objednání, bude objednávka zrušena.

Platba
Převodem na účet prodávajícího uvedený na portále – za uskutečnění platby se považuje připsání částky na účet prodávajícího.
Zaslání elektronické knihy/PDF dokumentu/video kurzu a nastavení elektronické služby

Po uskutečnění platby zašle prodávající kupujícímu elektronickou knihu/PDF dokument/ video kurzu nastaví elektronickou službu na uvedený/registrovaný e-mail do 2 pracovních dnů, pokud se u příslušných elektronických knih/PDF dokumentů nestanoví doba delší.
Nákup elektronické knihy/PDF dokumentu/video kurzu se považuje za uskutečněný zasláním elektronické knihy/PDF dokumentu/video kurzu nastavením elektronické služby kupujícímu.

Určení místa zdanitelného plnění DPH

Pro určení místa zdanitelného plnění DPH u elektronicky poskytovaných služeb/produktů stanovíme tak, že dva faktory se spolu shodnou v tomto pořadí:

1) Kupujícím zadaný Stát – místo přijetí služby

2) Kupujícím zadaná adresa

3) Kupujícím zadané telefonní číslo včetně mezinárodní předvolby

4) IP adresa u objednávky

5) e-mail kupujícího

Při nejasném určení místa zdanitelného plnění, bude zákazník kontaktován individuálně.

Reklamace

Elektronická kniha/PDF dokument/video kurzu je datový soubor, který lze užívat pomocí SW třetích stran. Před zakoupením elektronické knihy/PDF dokumentu je kupujícímu doporučeno vyzkoušet své zařízení a instalovaný SW.
Vzhledem k charakteru produktu je možné elektronickou knihu reklamovat pouze v případě, že je elektronická kniha/PDF dokument/kurzu prokazatelně poškozen a nelze ho otevřít standartním softwarem, prodávající ale nabízí možnost vrácení peněz v případě nespokojenosti do 3 dnů.
Reklamaci lze uplatnit zasláním emailu na adresu info@jaknaholky.cz. Zpráva musí obsahovat minimálně: Název knihy/PDF dokumentu/video kurzu kurzu, autora knihy/PDF dokumentu/video kurzu, uživatelské jméno kupujícího, emailovou adresu pro odpověď, popis závady včetně specifikace zařízení, na kterém lze správně zobrazit ukázku knihy a nelze správně zobrazit zakoupenou elektronickou knihu. Reklamaci bude prodejce řešit individuálně s kupujícím prostřednictvím emailu, případně jiným způsobem, pokud bude ve zprávě uvedeno příslušné spojení.
Pokud nebude možné odstranit závadu úpravou elektronické knihy, bude kupujícímu vrácena kupní cena nebo nabídnuta jiná elektronická kniha/PDF dokument/video kurzu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Užívání elektronických knih/ PDF dokumentů / video kurzu

Elektronickou knihu/ PDF dokument/ online kurz je možné užívat pouze pro osobní potřebu.
Elektronická kniha/ PDF dokument/ online kurz je datový soubor, který lze užívat pouze v takové formě, jak byl zaslán.
Za hrubé porušení obchodních podmínek se považuje jiné užívání díla, než pro osobní potřebu. Zejména se za hrubé porušení těchto obchodních podmínek považuje:
•jakákoliv konverze datového souboru nebo extrakce celého nebo části textu.
•zveřejnění elektronické knihy/ PDF dokumentu/ online kurzu na serverech k veřejnému sdílení datových souborů a zveřejnění odkazů na takovéto sdílení. Přitom není rozhodující, kdo takovéto sdílení umožnil.
•prodej, kopírování, poskytnutí zdarma třetí osobě

Prohlášení o ochraně osobních údajů

V informačním systému prodávajícího jsou ukládány pouze údaje nezbytné pro autorizaci uživatele a údaje nezbytné k obchodnímu styku:
– jméno a příjmení kupujícího

– adresa bydliště

– emailová adresa
V informačním systému prodávajícího nejsou uchovávány žádné údaje o kreditních kartách uživatelů.
Prodávající se zavazuje, že bude uložená data používat pouze pro provoz portálu a v obchodním styku s kupujícím.

Udělujete provozovateli e-shopu souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených na registračním formuláři pro účely (marketing, evidence nároků na slevy, zasílání informačních materiálů a další), a to na dobu neurčitou do odvolání souhlasu. Před udělením souhlasu jsem byl/byla informován/informována o zpracování v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů.

Komunikace

Prodávající bude s kupujícím komunikovat prostřednictvím portálu nebo elektronickou poštou.
Po vzájemné dohodě lze komunikovat i jiným způsobem.

Omezení odpovědnosti

Prodávající nenese odpovědnost za porušení těchto Obchodních podmínek Kupujícím.